firouzehLoader

سبدگردانی اختصاصی

در سال 1399، گروه مالی فیروزه با هدف ارائه خدماتی جدید مانند خدمات مشاوره دارایی و بهینه‌سازی چینش پرتفوی دارایی‌ها متناسب با درجه ریسک‌پذیری دلخواه سرمایه‌گذاران، سبدگردان توسعه فیروزه را تأسیس نمود. سبدگردان توسعه فیروزه با استفاده از ابزارهای مالی مناسب و با توجه به عوامل احتیاطی و افزایش ریسک‌های غیرسیستماتیک در اقتصاد ایران پرتفوی اختصاصی را برای سرمایه‌گذاران محترم طراحی و اجرا می‌نماید و با برگزاری جلسات مشاوره تلاش در کسب بیشترین بازده با توجه به کاهش ریسک‌هایی از قبیل ریسک نقدینگی را دارد.
با توجه به کاهش ارزش ریال، سبدگردان داخلی نزد شرکت سبدگردان فیروزه به شیوه‌ای مدیریت شده‌است تا ارزش سرمایه اولیه با وجود تحریم‌ها و کاهش ارزش ریال، بر اساس نرخ بازار آزاد دلار کاهش نیابد. استراتژی سرمایه‌گذاری در سبدگردانی اختصاصی بر اساس ریسک هر سرمایه‌گذار تعیین می‌شود.

telCompany
telCompany
telCompany