firouzehLoader

سرمایه‌گذاری غیربورسی

در سال‌های گذشته صنعت Private Equity (PE) رشد قابل توجهی داشته‌است. در این راستا، گروه مالی فیروزه در سال 1399 با هدف پایش و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با پتانسیل رشد بالا و بازار مناسب محصول برای سرمایه‌گذاران این رده (کلاس) دارایی اقدام به تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت‌آفرین فیروزه با نماد «ثروت» نمود.
تمرکــز فعالیت‌هــای صنــدوق بــر جمــع‌آوری منابــع مالــی و تخصیــص عمــده‌ی آن بــر ســرمایه‌گذاری در سهام/ســهم‌الشــرکه شــرکت‌ها بــا موضــوع فعالیــت در صنایــع «محصـولات کشـاورزی و دامپـروری، محصـولات شـیمیایی، محصـولات غذایـی، صنایع فلــزی و معدنــی، صنایــع کاغــذ و مقــوا و صنایــع لجســتیک و بســته‌بندی» اســت. کلیه اطلاعات و ضوابط این صندوق از طریق نشانی firouzehpe.ir در دسترس عموم قرار دارد.

نمونه‌های سرمایه‌گذاری غیربورسی

 

نمونه‌هایی از تجربیات سالیان گذشته گروه مالی فیروزه در حوزه سرمایه‌گذاری غیربورسی شامل شرکت‌های زیر است:

  • شرکت پتروشمیران
  • پایانه صادراتی گلشن‌آرا ارم
  • شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین
  • سرمایه‎گذاری صنایع شیمیایی امید فارس
  • صنایع سیمان گیلان سبز
  • شرکت ارتباطات سیار هوشمند امین
  • شرکت استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه
  • مؤسسه محتوانگاران نوآور طرفداری

که ارزش حدودی سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی گروه بالغ بر 1000 میلیارد تومان است.

ونچر

 

پس از تجربه‌ی موفق سرمایه‌گذاری گروه در شرکت‌های نوپا و تکنولوژیک، در پی درخواست‌های بسیار سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری مشترک‌ در کنار فیروزه در اقتصاد دیجیتال ایران، این گروه اقدام به تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه خود که با نماد «ونچر» در فرابورس تهران قابل معامله است، نمود.

 

در سال ۱۳۹۸ صندوق جسورانه‌ فیروزه تأسیس شد و همان سال فرآیند پذیره‌نویسی صندوق به سرانجام رسید. صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه‌ فیروزه در بازار ابزارهای نوین فرابورس ایران فعالیت می‌کند. این صندوق با سرمایه‌‌ی اولیه معادل ۵۰۰ میلیارد ریال تأسیس شده و قرار است فیروزه ونچر در سه سال آینده در شرکت‌های فناوری‌محور ایرانی سرمایه‌گذاری کند. کلیه اطلاعات و ضوابط این صندوق از طریق نشانی firouzehvcfund.com در دسترس عموم قرار دارد